Syrjintään apua yhdenvertaisuusvaltuutetulta
https://syrjinta.fi/etusivu


Tein yhdenvertaisuusvaltuutetulle syrjintäilmoituksen, kun minulta poistettiin aiemmin kotisairaanhoidolta kotiin saamani labrat ja rokotukset eikä neurologin pyyntöön kotisairaanhoidon lääkärin kotikäynnistä mitenkään reagoitu. Vammaisjärjestön lakimies oli mukana etäpalaverissa, jossa hän totesi kunnan toiminnan laittomaksi, koska yleispalvelua ei minulle mukautettu. Kyse on alla mainitusta kohtuullisten mukautusten epäämisestä.

 


Yhdenvertaisuusvaltuutetun vastaus: Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

 


Lisäksi yhdenvertaisuuslain 15 §:n 1 mom. mukaan viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.

 


XX SOTE:n antamasta kielteisestä palvelupäätöksestä ja selvityksestä ei käy ilmi, että asiaasi olisi arvioitu yhdenvertaisuuslain näkökulmasta, jonka nojalla viranomaisilla on velvollisuus tehdä asianmukaisia ja tarvittavia kohtuullisia mukautuksia vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi. Tästä syystä neuvomme, että teet XX SOTE:lle vielä kirjallisen mukautuspyynnön, jossa pyydät kuntaa tarjoamaan sinulle tarvitsemiasi kotisairaanhoidon palveluita yhdenvertaisuuslain 15 §:n nojalla. Kerro mukautuspyynnössä, miksi kyseiset kotisairaanhoidon palvelut ovat sinulle tarpeellisia ja miksi niiden saaminen kunnalta olisi tilanteesi huomioiden kohtuullinen mukautus.

 


Ystävällisesti toimita XX SOTE:lta saamasi selvitys meille. Jatkamme tarvittaessa asiasi arviointia. Voit myös olla meihin yhteydessä, mikäli kunta ei vastaa mukautuspyyntöösi muutaman kuukauden sisällä.

 Paperisotaveteraani tarttuu siis jälleen kynään ja valittamaan. 


 


 

Lainsäädäntöä

Yhdenvertaisuuslaki Finlexissä (1325/2014) 28 §.

Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta Finlexissä (1326/2014) 3 §.

Hallintolaki Finlexissä (434/2003) 2 luku.

 

 

Ystävällisin terveisin,

 

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto 00023 VALTIONEUVOSTO
ME-potilaiden oikeuksia yhteiskunnassa ajamme kansalaisaloitteella 


https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10788


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Stigmaa kantavan kohtaaminen

RAATOTAUTI ELI MITEN ME/CFS ALKOI

ME pariterapiassa osa 1